Primero de Mayo-Batay Ouvriye: 7 de febrero 2016

Logo Batay OuvriyepwenPuerto Príncipe, 7 febrero 2016 – Organización sindical Primero de Mayo – Batalla Obrera comparte a continuación una nota difundido en las calles, las barriadas populares y lugares de trabajo entorno al 7 de febrero.  La misma plantea reivindicaciones centrales de la clase obrera que, según señala, tendrían que ser abordadas para que cualquier transición no siga favoreciendo el proyecto imperialista de explotación y dominación multinacional con sus lacayos locales repartiendo una pequeña parte de la torta.
“A treinta años del fin de la dictadura (duvalierista), vamos a levantar nuestras voces para decir que no vamos a seguir aceptando la situación de vida que tenemos,” afirma.
Entre las 13 reivindicaciones planteadas pueden leerse:  mitigar el alto costo de vida, teniendo presente la tasa de inflación del 12,5% ; incrementar la base del salario mínimo y crear una estructura tripartita multisectorial para llegar a una propuesta de programas sociales, que contempla  alimentación, transporte, vivienda, escuelas para nuestros hijos o nosotros mismos, seguridad social;  romper con la impunidad que gozan los empleadores para que los trabajadores pueden disfrutar de sus derechos; fortalecer los derechos sindicales ratificando los convenios 102, 135 y 189 de la OIT, etc.

 

Asimismo, señala que “esto debe comenzar poniendo fin a los dictados neoliberales y la ocupación militar extranjera que arruinan a la economía y nuestra soberanía. Pensamos que este es un momento que el gobierno de transición debe tomar en serio para que los trabajadores / campesinos / obreros pueden comenzar a respirar…Vamos a seguir movilizándonos para exigir que se cumplan efectivamente… Tiene que haber una política para mejorar la situación de las y los trabajadores frente a la explotación y la dominación de los peces gordos.”

***
Pandan abolotcho tout plim tout plimay yo ap kontinye mennen pratik vòlè gramè yo, ki di: eleksyon fo mamit enpeyalis yo ansanm ak tout sousou bò isit yo vle foure nan gagann pèp ayisyen pou garanti pwojè espwatasyon ak dominasyon miltinasyonal yo pandan y ap asire ti pòsyon pa yo nan gato Leta a 
Pandan lopozisyon toujou rete ap nonmen “revandiksyon” nou yo alòske yo pa janm vreman abòde rezolisyon yo ni pa menm denonse kòz ki fè nou nan eta malsite sa a
Reskonsab Entèsendikal Premye Me – Batay Ouvriye yo distribye yon Nòt, kit nan manifestasyon kote nou patisipe pou make 7 fevriye 2016 la, tankou nan katye popilè oswa nan milye ouvriye a menm.
Ankò yon fwa, Entèvansyon sa a ap fè resòti prensipal kesyon ki konsène nou, kit dirèkteman antanke ouvriye, kit pi lajman antanke mas popilè, anfas enpeyalis, boujwa, grandon ak granmanjè k ap dominen nou yo
Sou yon lòt bò, anfas sa k ap vini a, Nòt la rive nan nivo politik la, kote konsyans sa a ap konstwi, nan kad batay la menm.

      ***

Jodia, 7 Fevriye 2016, nou menm Ouvriye, peyizan, travayè ki nan divès sektè ekonomik nan peyi a, n ap leve vwa nou pou di nou p ap kontinye asepte sitiyasyon lavi nou ye. Apre gwo leve kanpe ki te fèt pou retire gouvènman gwo ponyèt ki t ap prita tout dwa nou an 1986, nou te espere yon chanjman nan kondisyon travay ak lavi nou. Men elas, sitiyasyon nou vin pi mal ! An 2016 nou toujou anba yon gwo kriz ki anpeche nou wè klè sou ki kote peyi nou prale. Men ak tout detèminasyon nou n ap kontinye lite, n ap kontinye reziste kont tout kalite magouy politik ak menas ki genyen sou tèt nou pou dwa nou antanke travayè pa respekte.

Nan kote gwo kriz politik mennen nou jodia, se pawòl tranzisyon k ap pale. Nou menm nou di nan ti bout tan li sanse fè a, fok nan fèy de wout gouvènman tranzisyon an kenbe kont de revandikasyon ouvriye/peyizan/travayè kit se nan ekonomi fòmel prive ak piblik la, kit se nan sektè enfòmèl lavil kou andeyò genyen yo pou yo ka kòmanse pran yon ti souf. Pami yo, n ap di gouvènman tranzisyon an dwe :

 1. Pran mezi pou kou lavi a bese, pou peyi a pran kap pou li pwodyi plis. To enflasyon 12.5% ap vale tout ti salè nou touche nan redi di oswa nan ti aktivite n ap mennen pou nou ka viv malman ak fanmi nou ;
 2. Ogmante salè minimòm de baz pou tout kategori travayè yo epi mete yon strikti tripatit miltisektoryèl pou vini ak pwopozisyon yon pwogram akonpayman sosyal tankou manje, transpò, lojman, lekòl pou pitit nou oswa pou tèt pa nou. Fòk gen griy salaryal ak bon jan plan karyè pou travayè sektè piblik epi yon pwogram pwoteksyon sosyal ki pèmèt travavè sektè enfòmèl yo benefisye de yon plan sekirite sosyal ;
 3. Peye tout anseyan lekòl nasyonal ak Psugo yo ak anplwaye bwat leta ki poko touche yo;
 4. Koupe fache ak enpinite patwon yo ap jwi nan vyole dwa ouvriye nan faktori yo, travayè nan izin pwodiksyon pou konsomasyon lokal yo, nan bwat leta yo ak nan antrepriz sèvis ak komès yo genyen pou fè sendika ;
 5. Fòk gouvènman tranzisyon an prezante konvansyon 102,135 ak 189 OIT yo devan palman an pou li ratifye yo prese prese. Y ap pèmèt ranfòse dwa sendikal tout travayè ak travayèz kit yo nan sektè prive oswa piblik ak nan sektè enfòmel la tankou travayè domestik yo ;
 6. Mete mwayen disponib pou negosyasyon sou refont Kòd Travay la reprann epi abouti pou nouvo pwojè Kòd travay la prezante devan palman an pou travayè/travayèz peyi a gen yon zouti pou yo defann dwa ak enterè yo sou plan legal;
 7. Lanse yon gwo refòm nan Ministè Afè Sosyal ak Travay pou li tounen yon Ministè Travay ak Sekirite sosyal; Fòk yo chanje tout direktè, chèf sèvis ak enspektè travay k ap defann enterè patwon yo sèlman nan Biwo santral kou biwo rejyonal pwovens yo;
 8. Kòmanse fè yon pase men nan bwat tankou ONA pou redyi nan salè gwo fonksyonè yo, pèmèt gen yon pi bon repatisyon salaryal ak pi bon sèvis pou kotizan yo ak pansyone yo.
 9. Fòk yo pèmèt OFATMA gen plis mwayen ak kapasite pou tout travayè kit nan vil ki nan zòn riral gen kat asirans maladi ak matènite pou tèt pa yo ak fanmi yo ;
 10. Evalye epi repanse strikti tripatit tankou CAOSS ak CSS pou yo kapab pi itil mandan yo;
 11. Mete yon pwogram dijans pou ede ti peyizan yo jwenn dlo ak lòt akonpayman teknik ak lajan pou yo fè fas a sitiyasyon malouk yo ye jodia ak tout jaden pèdi paske lapli ki pa tonbe,
 12. Devlope yon pwogram dijans serye pou kreye travay nan katye popilè yo, zòn defavorize nan tout peyi a, sòti nan ti pwogram k ap voye poud nan zye chomè;
 13. Fok yo kòmanse sòti anba dikta pwogram neyoliberal ak okipasyon militè pyisans etranje k ap detwi ekonomi ak souverente peyi a.

Sa se kèk pwen nou panse gouvènman tranzisyon an dwe pran oserye pou ouvriye/ti peyizan/travayè ta kòmanse pran yon souf. Nou pap rete bra kwaze ap gade. N ap kontinye mobilize n pou nou fè revandikasyon sa yo satisfè tout bon. Nou pa p pran blòf ak ti pwojè oswa pwogram pou nèg fè bè yo sou tèt nou. Fòk gen yon politik pou amelyore sitiyasyon ouvriye ak travayè ki anba esplwatasyon ak dominasyon gwo chabrak.

ENTE-SENDIKAL PREMYE ME/BATAY OUVRIYE     –    7 FEVRIYE 2016

Documento recibido de sus firmantes. Resumen del texto en base a una traducción preliminar del creol, gentileza Diálogo 2000-JS Argentina, por http://haitinominustah.info

 

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

Conectando a %s